Materiaal voor taalondersteuning: schrijven (Huis van het Nederlands-Brussel)

Het huis van het Nederlands heeft een reeks concrete materialen voor taalondersteuning ontwikkeld. Gerichte oefeningen, stappenplannen en duidelijke overzichten worden ingezet om te werken aan onder meer grammatica, stijl en tekststructuur. Studenten kunnen er zelf mee aan de slag. Docenten kunnen het materiaal gebruiken of inspiratie opdoen om studenten te begeleiden. De oefenreeksen zijn beschikbaar in een studentenversie en in een docentenversie.

In het mapje grammatica vind je onder meer oefeningen rond adjectiefverbuiging, meervoudvorming, lidwoorden, naamwoordspelling, stijl en  werkwoordspelling. Daarnaast zijn er gecombineerde grammaticale oefeningen en wordt er gewerkt aan struikelblokken.

Het mapje naamwoordspelling herbergt een beknopt overzicht van spelling (algemeen, woordtekens en hoofdletters) en oefeningen voor studenten.

Aan stijl kan worden gewerkt aan de hand van duidelijke hand-outs met tekstvoorbeelden, regels en adviezen en een reeks oefeningen. Naaste gemengde oefeningen, zijn er oefeningen over naamwoordconstructies, actief/passief en registerfouten.

Om te werken aan werkwoordspelling, is er een stappenplan, een reeks gemengde oefeningen, oefeningen rond moeilijke gevallen en werkwoorden van Engelse herkomst. Verder werden ook evaluatieoefeningen ontwikkeld.

In het mapje tekststructuur worden basisprincipes om teksten te structureren aan de hand van tekstvoorbeelden toegelicht. Daarnaast zijn er eenvoudige oefeningen tekststructuur.

In het mapje schrijven vind je een documentje met vuistregels om teksten te structureren en een hand-out met regels voor zinsbouw, tekstfragmenten en oefeningen. Er wordt gewerkt aan een correcte, logische en aantrekkelijke zinsbouw.

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

  • De materialen en oefeningen zijn didactisch vlot inzetbaar.

  • Er is telkens een studenten- en een docentenversie.

  • Het materiaal beantwoordt aan reële noden en behoeften van taalondersteuning.

  • Koppel het materiaal steeds aan opleidingsgebonden vaardigheden of inhouden en/of aan de interesses of leefwereld van studenten.

  • Bied studenten voldoende ruimte voor eigen inbreng en samenwerkend leren.

Relevante literatuur

/

Documenten