Contextrijke taaltaken en vakoverschrijdend werken

In de professionele Bachelor in het Bedrijfsmanagement van HoGent worden communicatietaken maximaal gekoppeld aan een zaakvak. Binnen deze integrale aanpak zijn taaldoelen ingebed in leerlijnen communicatievaardigheden.

De Faculteit Bedrijf en Organisatie  van HoGent kiest voor een integrale aanpak waarbij communicatietaken vanaf het tweede semester gekoppeld zijn aan een zaakvak. Communicatievaardigheden worden gefaseerd en cyclisch ingebed in de opleidingen, ook bij de vreemde talen. Een leerlijn communicatievaardigheden maakt dit proces zichtbaar en biedt een houvast aan studenten, lectoren, stagebegeleiders en pedagogische medewerkers.

De leerlijn communicatievaardigheden beantwoordt aan een van de speerpunten van de onderwijsvisie, namelijk betrokkenheid met het werkveld door authentieke taaltaken. Taalvaardigheid wordt maximaal gekoppeld aan vakinhoud. Dat betekent concreet dat de inhoud van de taaltaak uit een zaakvak komt. Verder worden taalvaardigheidsstrategieën vastgezet door ze in alle semesters te trainen en dezelfde systematiek ook in vreemde talen te hanteren. In dit cyclische proces worden de taaltaken complexer en neemt de begeleiding af.

De basisprincipes van de integrale aanpak kunnen als volgt samengevat worden: de aanpak is competentiegericht, de aanpak is eerder student-  dan docentgestuurd, de lector treedt op als begeleider/coach, studenten voeren cases/projecten uit in team (coöperatief leren), er wordt steeds toegewerkt naar een concreet resultaat en tot slot maakt de aanpak diverse leeractiviteiten mogelijk.

Studenten nemen in zelfstudie de stappen in het handboek door en doorlopen het leerpad via het digitaal leerplatform. In teams leren studenten zelfstandig relevante theorie op te zoeken, erover te reflecteren en erover in gesprek te gaan met de teamgenoten. Om samen projecten tot een goed einde te brengen, zijn een reeks taaltaken ingebouwd: vergaderen, corresponderen, overtuigen, zakelijk dialogeren, telefoneren, presenteren, enz.

Met de lector in de rol van begeleider/coach, wordt de evaluatie aangestuurd door  voortgangscontrole. Daarnaast hebben lectoren een evaluatiedossier als leidraad ter beschikking. Dit draagt bij tot een eenvormige en onderbouwde evaluatie. Studenten krijgen zo ook gerichte en opbouwende feedback op het proces en de producten. Ze ervaren eigenaarschap van het proces en nemen verantwoordelijkheid op voor de af te leveren producten.

Voorbeeld 1: In de tweede bachelor in het Milieumanagement werken studententeams voor het Project Mobiliteitsbeleid aan een authentiek, complex project. Studenten doen onderzoek naar het mobiliteitsbeleid in een gemeente. Onderzoeksvaardigheden en communicatieve vaardigheden worden ingezet om finaal een evaluatierapport te schrijven. Het team presenteert  de onderzoeksresultaten voor de lectoren en de andere teams.

Voorbeeld 2: In de tweede bachelor Marketing schrijven de studenten in het kader van Interdisciplinair Project in teams een adviesrapport door een dataset van The Nielsen Company te interpreteren en te analyseren. Het rapport is gericht aan een specifieke doelgroep, zoals retailers of fabrikanten. Het doel is om waardevolle, grondig onderbouwde aanbevelingen te formuleren in een reële commerciële en/of marketinggerelateerde context.

Resultaten en evaluatie

Via stakeholderbevragingen als één van de kwaliteitszorginstrumenten, tijdens peer-to-peer-bijeenkomsten enz. wordt kennis verzameld over hoe didactische werkvormen, ondersteunings- en begeleidingsvormen enz. worden ervaren.

Bevindingen worden meegenomen in de organisatie en inhoudelijke uitwerking van contextrijke taaltaken in vakoverschrijdende projecten.

Succesfactoren en aandachtspunten

  1. Met deze studentgecentreerde aanpak boeken de studenten leerwinst door feedback in een cyclisch proces. Taalondersteuning levert daarbij ook formuleerwinst op. Studenten worden bovendien voortdurend aangezet zich het reviseren eigen te maken.
  2. Studenten ervaren eigenaarschap en worden aangemoedigd om de transfer te maken naar andere vakken en het professionele domein.
  3. Vakdocenten worden meegenomen in het verhaal van taalontwikkeld lesgeven. Taal- en communicatiedocenten zijn nauwer betrokken bij de vakinhouden en de vereiste vaardigheden in het werkveld.
  1. Studenten werken in team. Er dient voldoende aandacht te zijn voor groepsprocessen, synergie en conflicthantering.
  2. Om studenten consequent de transfer te laten maken met andere opleidingsonderdelen en het beroepsveld, moeten de leerlijnen communicatievaardigheden herhaaldelijk en in verschillende opleidingsonderdelen geëxpliceerd worden gedurende de gehele opleiding.
  3. Docenten werken erg nauw samen, inhoudelijk en organisatorisch. Veelal vraagt die samenwerking ook de nodige coördinatie.

Relevante literatuur

Baert, M. en A. De witte (2017), Tekstvaardig, Acco.

Documenten

Voorgesteld op

24 mei 2018 / Gent, Platformbijeenkomst: Contextrijke taaltaken in het hoger onderwijs

Instelling

Contact

Marie-Anne Baert

Categorie

Download deze pagina

Download "Contextrijke taaltaken en vakoverschrijdend werken" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen