Taalhulp nodig? Toledo Community

De Toledo Community ‘Taalondersteuning’ van Odisee is een instellingsbreed initiatief voor alle studenten die hun talige vaardigheden willen aanscherpen. De community is één van de acties die door de instelling werden opgezet binnen een taalbeleidsplan. Gedurende hun studieloopbaan kunnen studenten op elk moment inloggen en oefeningen maken of informatie raadplegen. Om te werken aan de talige competenties die nodig zijn voor de studierichting en het toekomstig werkveld, is er telkens een community per opleiding.

De Toledo Community  ‘Taalondersteuning’ van Odisee is een instellingsbreed digitaal aanbod voor alle studenten om hun taalvaardigheid aan te scherpen. De community is één van de acties die door de instelling werden opgezet binnen een taalbeleidsplan. Om te werken aan de talige competenties die nodig zijn voor de studierichting en het toekomstige werkveld, is er telkens een community per opleiding.

Alle Odiseestudenten hebben toegang tot deze community door in te loggen met hun studentenaccount. Gedurende hun studieloopbaan kunnen studenten op elk moment inloggen en oefeningen maken of informatie raadplegen.  Er is een algemeen aanbod op instellingsniveau. Daarnaast kunnen studenten verder navigeren naar een aanbod op opleidingsniveau. De talige vaardigheden die specifiek vereist zijn voor de opleiding én in het toekomstige werkveld, worden  getraind.

De digitale ondersteuning laat de studenten toe om zelfstandig aan de slag te gaan, maar kan ook ingezet worden in ondersteuningstrajecten onder begeleiding van een taalcoach of docent. Remediëring kan een doel zijn, maar evengoed gaat het om trainen of optimaliseren van reeds verworven vaardigheden. De activiteiten van studenten kunnen ondergebracht worden in een taal- of persoonlijk portfolio.

Actiehouder en doelgroep

-

Resultaten en evaluatie

De effecten van de digitale taalondersteuning kunnen niet in een een-op een-verhouding gelinkt worden aan studievoortgang. Wat het verbeteren of versterken van taalvaardigheid betreft, is de digitale ondersteuning slechts één van de acties die worden ondernomen door studenten, docenten, de opleiding en de instelling. Wat studievoortgang betreft, is de combinatie van verschillende factoren eerder doorslaggevend.

Gerapporteerde ervaringen van studenten en docenten met de digitale taalondersteuning, brengen wel enkele mogelijke effecten aan het licht. Studenten zijn zich bijvoorbeeld meer bewust van (het belang van) taal. Ze kunnen hun eigen taalvaardigheid beter inschatten en aftoetsen aan wat verwacht wordt in de opleiding. De weg naar taalondersteuning of taaltraining kan  zo tijdig  worden verbreid.

Succesfactoren en aandachtspunten

  1. De digitale taalondersteuning is een aanbod voor alle studenten, kosteloos en gedurende de hele opleiding. Het appelleert aan de zelfstandigheid van de studenten om in eigen regie actie te ondernemen.
  2. Studenten kunnen hun oefeningen makkelijk bijhouden en hun vorderingen opvolgen via een digitaal portfolio. Begeleiders kunnen op basis daarvan gerichter ondersteunen en zo nodig bijsturen.
  3. De digitale taalondersteuning leent zich goed tot werkvormen zoals blended learning in de reguliere opleidingen. Studenten en docenten die vertrouwd zijn met blended learning, kunnen gemakkelijk de sprong maken naar de Community ‘Taalondersteuning’. De betrokkenheid bij het medium van een community, kan verhoogd worden door de werkvormen in de opleiding en andersom.
  4. De digitale ondersteuning is breed inzetbaar en heeft in principe een groot bereik. De kosten zijn relatief laag in verhouding tot de inzetbaarheid en het bereik.
  1. De Community ‘Taalondersteuning’  wordt te vaak beschouwd als remediëring, veelal geassocieerd met deficiëntiedenken. Studenten die worden aangespoord aan hun taal te werken via deze community, signaleren frequent het gevoel dat hun taal én zijzelf ‘niet goed genoeg’ zijn.
  2. Er wordt soms vanuit gegaan dat studenten ‘vanzelf’ de weg vinden naar en binnen de Community Taalondersteuning. De Community en de inhoud ervan dienen regelmatig onder de aandacht gebracht te worden.
  3. Sommige studenten voelen zich niet aangesproken door het eerder artificiële en schoolse karakter van een deel van de ondersteuning. Eerder traditionele oefeningen verschillen in hun digitale vorm weinig van de vroegere versies op papier.
  4. Studenten ervaren soms een kloof tussen de taaloefeningen die ze maken enerzijds en wat ze in de opleiding effectief met taal moeten doen anderzijds.
  5. Studenten wenden zich tot sociale media om zaken uit te wisselen, waardoor ze een minder actieve rol opnemen binnen de Community. Zo blijft er een zekere afstand tot de opleiding, waardoor de link met de taaldoelen van de opleiding minder duidelijk is.
  6. De inhouden en formats van taalondersteuning up-to-date houden, is een arbeidsintensieve klus en  vereist voortdurende bevragingen bij studenten, docenten en het werkveld.

Relevante literatuur

/