Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!

Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid! Naar een succesvol taalbeleid vo-hbo in de regio Rotterdam, werd ontwikkeld door de Projectgroep Taalbeleid van Aansluiting Voortgezet Onderwijs-Rotterdamse Hogescholen. De publicatie biedt onder meer een antwoord op de volgende vragen: Hoe kan een taalbeleid geformuleerd worden dat zich richt op de aansluiting vo-hbo? Hoe kan het taalbeleid in een organisatie in kaart worden gebracht in het licht van de aansluiting vo-hbo? Welke handvatten kunnen worden aangereikt om een gedragen taalbeleid te formuleren en te implementeren?

“In deze publicatie richten de auteurs zich tot schoolleiders, beleidsmakers en -adviseurs, taal(beleids)coördinatoren, docenten en allen die geïnteresseerd zijn in het formuleren van een taalbeleid dat zich richt op de aansluiting vo-hbo. Met het boek ‘Vo-hbo: dat is andere taal!’ (Wertenbroek et. al., 2016) als uitgangspunt zijn in deze publicatie de stappen beschreven voor het formuleren van een concreet taalbeleid. Het aansluitingsmodel Taalbeleid maakt duidelijk dat taalbeleid verankerd is in onderwijsinhoud én didactiek. Met de checklists kunnen instellingen het taalbeleid van hun eigen school/opleiding onder de loep nemen.

Uit onderzoek blijkt nog steeds “dat taalvaardigheid essentieel is voor studiesucces. Studenten moeten namelijk via – steeds complexer – taalgebruik kennis en vaardigheden met betrekking tot hun toekomstig beroep aantonen. Daarom moeten alle studenten tijdens hun studie de nodige kansen krijgen om op het vlak van taalvaardigheid te groeien en zelfs te excelleren. Een taalvaardigheidsbeleid dat gevoerd wordt van de instroom tot het moment van afstuderen, werpt immers vruchten af voor de onderwijsinstelling en het werkveld, en voor de student nemen kansen op studie- en werksucces toe. Daarnaast bevordert krachtig taalvaardigheidsonderwijs ook de kwaliteit van de onderwijspraxis en de kwaliteit van de uitstroom.

Een naadloze aansluiting tussen het voortgezet en het tertiair onderwijs is essentieel om de overgang naar het hoger beroepsonderwijs voor alle studenten efficiënt te laten verlopen en op die manier de slaagkansen te verhogen. Dialoog en samenwerking zijn daarvoor essentieel. Dit boek reikt daarvoor praktische handvatten aan en is daarom een zeer aan te bevelen handleiding voor alle betrokken actoren.” (aanbeveling bij het boek van Drs. An De Moor, talenbeleidcoördinator bij Hogeschool Odisee, ondervoorzitter bij Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en lid van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de bovenstaande informatie, dan kun je contact opnemen met Ellis Wertenbroek: e.j.m.wertenbroek@hr.nl.”

Publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’, geraadpleegd op 9/2/2018via  https://aansluiting-voho010.nl/nieuws-en-agenda/publicatie-vo-hbo-aan-de-slag-met-taalbeleid  .

Resultaten en evaluatie

Onderzoeksrapport van de werkgroep Informatie- en docentenuitwisseling:
Cornelisse e.a (2018), Rotterdams Nederlands in het vo. Een onderzoeksverslag over Nederlands/taalvaardigheid in de havo-bovenbouw in de regio Rijnmond/Drechtsteden, Aansluiting Voortgezet Onderwijs – Rotterdamse Hogescholen

Succesfactoren en aandachtspunten

  • Binnen de dynamiek van de stad Rotterdam wordt er instellingsoverschrijdend gewerkt.

  • De aanbevelingen zijn concreet en de onmiddellijke voordelen ervan worden duidelijk gemaakt. Op basis hiervan kunnen acties uitgevoerd worden.

  • Deze publicatie is inspirerend voor andere instellingen die al dan niet op regionaal niveau werk maken van de aansluiting tussen voortgezet(Nl)/secundair(Be) en hoger onderwijs.

     

  • Worden leerlingen en studenten voldoende betrokken bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn taalvaardigheid Nederlands?

  • Worden er voldoende transfers gemaakt tussen de eigenheid van de Rotterdamse context en ontwikkelingen op macroniveau?

     

Relevante literatuur

Wertenbroek e.a., (2016) Vo-hbo: dat is andere taal! Naar een doorlopende leerlijn taalvaardigheid in de Rotterdamse regio, Aansluiting Voortgezet Onderwijs – Rotterdamse Hogescholen.

Christian e.a (2017), Aandacht voor Vaardigheden in het voortgezet onderwijs, Aansluiting Voortgezet Onderwijs – Rotterdamse Hogescholen.

Van den Heuij e.a. (2018), Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid! Naar een succesvol taalbeleid vo-hbo in de regio Rotterdam, Aansluiting Voortgezet Onderwijs – Rotterdamse Hogescholen.

Cornelisse e.a. (2018), Tools voor taal: Rotterdams Nederlands in het vo, Aansluiting Voortgezet Onderwijs – Rotterdamse Hogescholen.

Cornelisse e.a (2018), Rotterdams Nederlands in het vo. Een onderzoeksverslag over Nederlands/taalvaardigheid in de havo-bovenbouw in de regio Rijnmond/Drechtsteden, Aansluiting Voortgezet Onderwijs – Rotterdamse Hogescholen.

Documenten